Video of Kihon Kata

Kihon Kata
Ken Hori performs Kihon Kata.

Go back to all videos.